Privatumo politika

Įsipareigojame saugoti jūsų privatumą ir konfidencialumą pagal šią politiką, vyriausybės įstatymus, reglamentus bei ES bendruosius duomenų apsaugos reglamentus (BDAR), kiek jie yra taikytini. Viena iš pagrindinių mūsų užduočių – užtikrinti, kad visa jūsų mums pateikta asmeninė ar neskelbtina informacija nebūtų naudojama jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kurie yra numatyti ir kurių iš mūsų tikitės. Šioje privatumo politikoje aprašoma dabartinė mūsų asmeninės informacijos tvarkymo bei naudojimo politika ir praktika.

Kokią informaciją mes renkame, tvarkome, ir kaip ją naudojame?

Asmeninę informaciją renkame tam, kad galėtume įgyvendinti rinkodaros veiklos vykdymo ir administravimo bei mūsų gaminių ir paslaugų teikimo tikslus. Saugome tokią asmeninę informaciją, pagal kurią galima nustatyti jūsų asmens tapatybę. Tai gali būti jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas ir kita informacija, kuri leidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti jūsų asmens tapatybę.

Norėdami vykdyti rinkodaros veiklą, renkame informaciją, kurios mums reikia tam, kad galėtume jums teikti tinkamas rinkodaros paslaugas, taip pat informaciją, kurios reikalauja gaminių teikėjai. Visą informaciją arba tam tikrą jos dalį gauname iš paslaugų teikėjų, be kurių mūsų paslaugos negalėtų būti suteiktos. Kai kurie teikėjai gali būti įsteigti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų.

Jei pateikiama pretenzija, padėdami vykdyti jos nagrinėjimo procesą, mes ir mūsų atstovai (įskaitant tyrėjus, patarėjus ir teisininkus) tvarko su pretenzija susijusią informaciją, kurioje gali būti jūsų asmens duomenų. Mes galime rinkti informaciją iš jūsų bei trečiųjų šalių.

Taip pat naudojame jūsų asmeninę informaciją savo paslaugoms tobulinti bei su mūsų paslaugomis susijusioms problemoms spręsti.

Kas atsitinka, jei jūs mums nesuteikiate atitinkamos informacijos?

Galime suteikti rinkodaros paslaugas (organizuoti akcijas) tik turėdami visą reikalingą informaciją. Kad galėtumėte dalyvauti rinkodaros akcijoje, prašome pateikti rinkodaros akcijų vadovams reikalingą informaciją, kad jie galėtų tinkamai vykdyti rinkodaros veiklą.

Kaip mes saugome ir laikome jūsų informaciją?

Iš jūsų gautą informaciją saugome savo kompiuterių sistemoje bei spausdintose bylose. Užtikriname, kad jūsų informacija būtų saugi, todėl įdiegėme rekomenduojamas saugos procedūras, kurių tikisi mūsų klientai, ir laikomės Valstybinės duomenų apsaugos agentūros rekomendacijų.

Ar kam nors atskleisime surinktą informaciją?

Informaciją galime atskleisti:

rinkodaros akcijos iniciatoriui – UAB „Coca Cola HBC“;

rangovams, kurie mums teikia paslaugas, pavyzdžiui, mūsų vardu tvarko pašto siuntas;

teisininkams, finansininkams, kitiems profesionaliems konsultantams (tiriantiems ir vertinantiems jūsų pretenzijas);

kitoms įmonėms, bendrovės pardavimo, susiliejimo, reorganizavimo, likvidavimo ar panašiais atvejais.

Visais įmanomais būdais stengsimės užtikrinti, kad informacijos gavėjai užtikrintų jos saugumą taip pat, kaip ir mes. Galime atskleisti šią informaciją kitiems, jei tą padaryti turime pagal galiojančius teisės aktus arba susiklosčius neįprastoms aplinkybėms, kai leidžia asmens duomenų apsaugos įstatymai ir teisės aktai. Mes neparduodame, nekeičiame ir nenuomojame asmeninės informacijos kitoms šalims.

Kaip jūs galite gauti, patikrinti, atnaujinti arba pakeisti savo informaciją?

Jei BDAR nenumatytos išimtys, jūs turite tokias teises:

gauti informaciją apie tai, kaip jūsų asmeninė informacija yra naudojama;

gauti savo asmeninę informaciją (mes nemokamai pateiksime jos kopiją);

taisyti asmeninę informaciją, jei ji yra netiksli arba neišsami;

pašalinti asmeninę informaciją (ši teisė dar vadinama teise būti užmirštam);

apriboti jūsų asmeninės informacijos tvarkymą;

saugoti ir naudoti savo asmeninę informaciją asmeniniams tikslams;

paprieštarauti asmeninės informacijos naudojimui;

nesutikti, kad informacija automatiniu būdu būtų tvarkoma ir renkama pagrindinių tipingų bruožų visuma.

Gavę raštišką jūsų prašymą ir pakankamą informaciją, pagal kurią galėtume nustatyti jūsų asmens tapatybę, suteiksime jums jūsų asmeninę informaciją, kurią turime. Mes rinksime, atnaujinsime ir pašalinsime bet kokią asmeninę informaciją, kuri, jūsų nuomone, yra netiksli. Jei norite susipažinti su savo asmenine informacija arba ją ištaisyti, turite kreiptis į privatumo užtikrinimo pareigūną.

Mes neimame mokesčio už prašymo susipažinti su asmenine informacija teikimą arba už prašymo ištaisyti informaciją įvykdymą. Tačiau turime teisę reikalauti, kad padengtumėte visas pagrįstas išlaidas, patirtas įgyvendinant jūsų prašymą pateikti informaciją.

Jūsų sutikimas

Dalyvaudami rinkodaros akcijoje, jūs sutinkate, kad jūsų asmeninė informacija, kurią jūs pateikiate pirmiau nurodytais tikslais, bus tvarkoma ir naudojama.

Kaip mes laikomės duomenų privatumo užtikrinimo taisyklių?

Laikysimės BDAR nustatytų duomenų apsaugos principų, užtikrinančių sąžiningumą, skaidrumą ir teisėtą duomenų rinkimą bei naudojimą.

Jūsų asmeninę informaciją tvarkome kaip duomenų tvarkytojas ir (arba) kaip duomenų valdytojas, tiek, kiek tai apibrėžta BDAR.

Turime nustatyti teisėtą pagrindą tvarkyti jūsų asmeninę informaciją. Teisinis pagrindas, kuriuo vadovaudamiesi mes renkame jūsų asmeninę informaciją, priklauso nuo to, kokius duomenis renkame ir kaip juos tvarkome.

Jūsų asmeninę informaciją rinksime tik gavę aiškų jūsų sutikimą rinkti duomenis konkrečiam tikslui, o visi surinkti duomenys yra būtini ir nepertekliniai.

Jūsų asmeninę informaciją taip pat tvarkysime, jei tai būtina mūsų teisėtiems interesams užtikrinti arba sutartiniams ar teisiniams įsipareigojimams vykdyti.

Jūsų asmeninę informaciją tvarkome, jei tai būtina jūsų gyvybei ar sveikatai apsaugoti, viešajai funkcijai ar su viešuoju interesu susijusiai užduočiai vykdyti, arba jei ši funkcija turi aiškų teisinį pagrindą.

Mes nerenkame ir netvarkome jokios neskelbtinais asmens duomenimis laikomos jūsų asmeninės informacijos, kuri yra susijusi su jūsų seksualine orientacija ar etnine kilme, nebent turime aiškų jūsų sutikimą arba įstatymai reikalauja kitaip.

Jei jums dar nėra šešiolikos metų, negalite atskleisti mums savo asmeninės informacijos be tėvų arba asmens, jūsų atžvilgiu atliekančio tėvų pareigas, sutikimo. Mes sąmoningai nerenkame ir netvarkome vaikų asmeninės informacijos.

Skundai dėl privatumo pažeidimų

Jei turite klausimų ar nusiskundimų dėl privatumo pažeidimo, kreipkitės į mūsų privatumo užtikrinimo pareigūną, kuris ištirs šį pažeidimą pagal mūsų oficialią skundų nagrinėjimo procedūrą.

Skundą galite užregistruoti telefonu, paštu ar el. paštu, taip pat galite susitarti dėl asmeninio susitikimo su mūsų privatumo užtikrinimo pareigūnu. Nagrinėdami jūsų skundą padarysime viską, kas konkrečiu atveju yra tinkama.

Prieš pateikdami skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, skundą pirmiausiai turėtumėte pateikti mums. Jei per 30 dienų negausite atsakymo arba jei esate nepatenkinti mūsų atsakymu, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Interneto svetainėje naudojamos technologijos

Anoniminiai duomenys

Kad galėtume rinkti anoniminę informaciją apie naudojimąsi mūsų svetaine, pavyzdžiui, kai naršote mūsų svetainėje, mes naudojame specialias technologijas. Mūsų paslaugų teikėjas gali registruoti jūsų IP adresą, apsilankymo datą ir laiką, aplankytus puslapius ir nuorodas bei jūsų naudojamos naršyklės tipą. Ši informacija neleidžia nustatyti jūsų asmens tapatybės. Tokią informaciją naudojame tik statistikos tikslais ir siekdami tobulinti savo svetainės turinį bei funkcijas, kad geriau suprastume savo klientus ir rinkas, ir tobulintume savo paslaugas.

Slapukai

Rinkdami anoniminius duomenis, mes naudojame slapukus. Slapukai yra mažos informacinės bylos, siunčiamos į jūsų naršyklę arba išsaugomos jūsų kompiuterio standžiajame diske. Kartais slapukai atpažįsta interneto svetainių puslapiuose apsilankančius lankytojus, kai informacija išsaugoma svetainėje. Tai daroma norint pagerinti interneto svetainės veikimą. Slapukai nenaudojami naudotojų tapatybei nustatyti. Slapukai nekenkia jūsų kompiuteriui. Galite nustatyti, kad naršyklė informuotų jus apie gautą slapuką, kad galėtumėte nuspręsti, ar norite jį priimti. Kai išeinate iš svetainės, slapukas sunaikinamas ir jokia asmeninė ar kita informacija apie jus neišsaugoma.

Formos

Mūsų interneto svetainė gali leisti lankytojams pateikti informaciją savitarnos formose (pavyzdžiui, akcijos laimėtojui patikrinti). Informacija formoje gali būti neužkoduota. Jei nerimaujate dėl bet kokios savitarnos formoje pateiktos informacijos konfidencialumo, nedvejodami pateikite mums tokią informaciją telefonu arba elektroniniu paštu.

Be to, šioje interneto svetainėje jūsų pateiktus kontaktinius duomenis galime naudoti siųsdami jums informaciją, kurios jūs prašėte apie gaminius ir reklaminę medžiagą, taip pat siekdami užtikrinti informacijos sklaidą, pavyzdžiui, siųsdami naujienas ir palaikydami su jumis ryšį, pavyzdžiui, vykdydami klientų apklausas ir pan.

Taip pat tiesioginės rinkodaros priemonėmis galime jus informuoti apie naujas paslaugas ir specialius pasiūlymus, renginius ar straipsnius, kurie, mūsų nuomone, jums gali būti įdomūs. Galime reguliariai siųsti jums naujienas el. paštu arba įprastu paštu. Jei nenorėtumėte gauti šios informacijos arba nepageidaujate jos gauti elektroniniu būdu, praneškite mums apie tai el. paštu arba įprastu paštu.

Jūsų informaciją taip pat galime naudoti mūsų paslaugoms tobulinti, taip pat tam, kad galėtume išspręsti bet kokias iškilusias problemas.

Kontaktinė informacija

Duomenų valdytojas

UAB „Dynamic Solutions“

P. Lukšio g. 32, LT-08222, Vilnius

Privatumo užtikrinimo pareigūnas

Aurimas Simanavičius